JAM!, gevestigd aan Rokin 54, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
JAM! B.V.
Rokin 54
1012 KV Amsterdam
020-7796701
data@jamhoreca.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via data@jamhoreca.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JAM! verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • JAM! analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
JAM! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JAM!) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JAM! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De uiterste lengte van de gegevensbehoud is 14 maanden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Onderstaande gegevens worden pas opgeslagen na het invullen en versturen van één van de formulieren op de website. 

[table id=2 /]

Onderstaande gegevens worden, na akkoord, opgeslagen op basis van surfgedrag. Deze zijn automatisch geanonimiseerd. Bijvoorbeeld jouw naam zal dus nooit kenbaar worden gemaakt. 

[table id=3 /]

Delen van persoonsgegevens met derden
JAM! verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JAM! gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JAM! gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

De cookie-instellingen gelden voor alle domeinen van JAM!. JAM! maakt gebruik van:

  1. Analytische cookies: door deze cookies kan het gebruik van de website geanalyseerd worden, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. JAM! doet dit aan de hand van Google Analytics. Alleen JAM! heeft toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Om een idee te hebben hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is op de site van Google een voorbeeld van de software te bekijken.
  2. Affiliate cookies: deze cookies gebruikt JAM! om bij te houden in welke zaken of diensten (advertenties) een gebruiker is geïnteresseerd, zodat de gebruiker daarvoor bijvoorbeeld een beloning kan ontvangen van de adverteerder;
  3. Social media plug in cookies: deze maken het mogelijk dat een gebruiker van social media, (gedeeltes van) webpagina’s kan delen met dat social media-netwerk. Daarnaast kunnen social mediacookies worden gebruikt om profielen te koppelen aan een inschrijving op de site. Bij inschrijving is het mogelijk dat een online profiel wordt gekoppeld aan data die (eventueel) reeds bij JAM! bekend is;
  4. Tracking cookies: hiermee worden gegevens verzameld over surfgedrag. Gegevens die worden verzameld zijn onder andere bezochte webpagina’s, IP-adressen, cookie-inhoud en referrer-URL. Hierdoor kan JAM! meer relevante informatie en aanbiedingen bieden aan de gebruiker;
  5. Permanente cookies: met behulp van een permanente cookie kan een bezoeker worden herkend bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeven voorkeuren niet steeds te worden herhaald, waardoor tijd wordt bespaard en een prettiger gebruik van de website kan worden gemaakt. Permanente cookies kunnen worden verwijderd via de browserinstellingen;
  6. Sessie cookie: met behulp van een sessie cookie kan worden gezien welke onderdelen van de website met dit bezoek zijn bekeken. De dienst kan aldus zoveel mogelijk worden aangepast op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.

JAM! maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. De eerste twee cookies maken geen of slechts een geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer en in principe hoeft daarvoor geen toestemming te worden gegeven.

Dat is anders voor de andere cookies: de gegevens die daarmee verzameld worden, kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens. JAM! verzamelt deze gegevens voor het (laten) tonen van (gerichte) vacatures en overige content, het gebruik van social media, websitestatistieken, het opstellen van interesseprofielen, het tonen van aanbevelingen, marktanalyse, doelgroep-analyse, big data-analyses en verbetering van de navigatie op de website.

Via de websites wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. JAM! gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. JAM! heeft hier geen invloed op. Het is Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op de websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social mediakanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. JAM! heeft daar geen invloed op. Via de privacyverklaring van deze social mediakanalen (die regelmatig kunnen wijzigen) wordt informatie gegeven wat zij met (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.” Door gebruik te maken van de website geef jij toestemming voor het plaatsen en gebruiken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens
JAM! neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in acht. De websites zijn zo opgezet dat, wil succesvol arbeidsbemiddeling kunnen plaatsvinden en optimaal gebruik kunnen worden gemaakt van alle mogelijkheden van de websites, een registratie dient plaats te vinden met persoonlijke gegevens, werkverleden en social accounts.

Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de databases van JAM!. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer worden bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

JAM! zal gegevens niet zonder voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een gerechtelijk bevel.

De gegevens die JAM! verzamelt en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van JAM! en haar zuster- of dochtermaatschappijen, indien zij die gegevens nodig hebben voor en bij de uitoefening van hun functie. Ook aan overheidsinstanties zoals belastingdienst en UWV of instanties betrokken bij de (controle op de naleving van) de toepasselijke cao’s  zullen incidenteel persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld. Er zijn in beginsel geen andere partijen die gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil alsnog incidenteel gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JAM! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar data@jamhoreca.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tevens bestaat het recht de persoonsgegevens te laten overdragen.

JAM! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JAM! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via data@jamhoreca.nl.